Kennistafel Veiligheid Windenergie

Wet- & Regelgeving

Het onderdeel wet- & regelgeving is opgesplitst in drie onderdelen:
Wetten, besluiten, regelgeving, etc. Stroomschema verschillende wet- en regelgeving Jurisprudentie

Stroomschema verschillende wet- en regelgeving

Naast al deze wetten en besluiten hebben ook parijen zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Gasunie en TenneT beleidslijnen die aangeven welke afstand zij wensen dat windturbines tot hen houden. Dit zijn geen wetten, maar adviezen. Het bevoegd gezag maakt de uiteindelijke afweging bij bij de inpassing van windturbines.

Het Handboek risicozonering windturbines is een gebundelde samenvatting van al deze regelingen, wetten, beleidslijnen en adviezen. Daarnaast bevat het Handboek een omschrijving en voorbeelden hoe berekeningen uitgevoerd kunnen worden.

Antea Group heeft in opdracht van NWEA een stroomschema opgesteld dat duidelijkheid schept in de verschillende wet- en regelgeving die van toepassing kunnen zijn.
Klik voor een pdf-versie van het inlegvel op bovenstaande afbeelding.